Regulamin dla Użytkowników Aplikacji "Wycena instalacji LPG"

Regulamin ten określa warunki korzystania z Aplikacji dostępnej pod domeną https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/ administrowanej przez Pawła Stefanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GAZEO Paweł Stefanowski przy ul. Pogonowskiego 5/7 (90-745 Łódź) posiadającego nr NIP 947-102-05-50, REGON 471523240, adres e-mail: kontakt@gazeo.pl, numer tel.: +48 609 966 101 i zawiera następujące informacje:

1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Administrator
Paweł Stefanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GAZEO Paweł Stefanowski przy ul. Pogonowskiego 5/7 (90-745 Łódź) posiadający nr NIP: 947-102-05-50, REGON: 471523240

Adres e-mail
oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Aplikacja
aplikacja dostępna na stronie https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/, umożliwiająca Użytkownikom uzyskanie Wyceny instalacji gazowej w wybranym Warsztacie

Dane pojazdu
marka, model, rok produkcji, generację pojazdu i wersję pojazdu, którego ma dotyczy Wycena, oraz informacja o jego miesięcznym przebiegu i średnim spalaniu benzyny

Dzień roboczy
każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

Formularz zamówienia
udostępniony w Aplikacji albo na stronie Portalu interaktywny Formularz zamówienia umożliwiający Użytkownikowi złożenie zamówienia usługi Wyceny

Regulamin
niniejszy regulamin określający zasady świadczenia przez Warsztat usługi Wyceny na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji należącej do Administratora

Portal
portal internetowy prowadzony pod domeną https://gazeo.pl/ przez Administratora

Producent
osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji elementów instalacji LPG

Użytkownik
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi wyceny poprzez Aplikację

Warsztat
osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność w zakresie montażu instalacji gazowej w pojazdach, która zawarła z Administratorem umowę współpracy w zakresie wykonywania Wyceny za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowników

Wycena
szczegółowa informacja na temat kosztów montażu instalacji gazowej we wskazanym przez Użytkownika pojeździe

1.2

Przed rozpoczęciem skorzystania z usługi Wyceny i dokonania zamówienia usługi Wyceny za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI

2.1

Celem skorzystania z Wyceny, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

 1. posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
 2. wskazanie przez Użytkownika i używanie ważnego i aktywnego Adresu e-mail;
 3. wskazanie przez Użytkownika i używanie aktywnego numeru telefonu.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w Formularzu zamówienia, w tym w postaci dodatkowych uwag, które:

 1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
 3. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawiony;
 4. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
 5. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;
 6. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste;
 7. treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie komentarzy nieposiadających treści.

3.2

Administrator nie weryfikuje treści zamieszczanych przez Użytkownika informacji w Formularzu zamówienia pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

3.3

Użytkownik winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.

3.5

Użytkownik obowiązany jest do podawania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6

Użytkownik nie może podejmować jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Aplikacji.

4. ZAMÓWIENIE WYCENY

4.1

Użytkownik, który chce skorzysta z usługi Wyceny powinien:

 1. z listy dostępnych na Portalu Warsztatów wybrać jeden z Warsztatów, które świadczą usługę Wyceny i kliknąć w przycisk "Zamów wycenę instalacji" albo
 2. wejść bezpośrednio na stronę Aplikacji dostępną pod linkiem https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/ i kliknąć w przycisk "Rozpocznij" albo
 3. wejść bezpośrednio na stronę Aplikacji z wigdeta lub linku umieszczonego na stronie Warsztatu, który oferuje usługę Wyceny.

4.2

Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zamówienia poprzez:

 1. wybranie Warsztatu, u którego chce zamówi
 2. usługę Wyceny;
 3. wskazanie Danych pojazdu;
 4. podanie Adresu e-mail;
 5. podanie numeru telefonu;
 6. zaakceptowanie Regulaminu i oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu;
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i przekazanie danych osobowych przez Administratora do Warsztatu i kliknięcia w przycisk "Zamów wycenę".

4.3

Użytkownik ma również możliwość podania dodatkowych uwag dla Warsztatu.

4.4

Użytkownik ma możliwość zamówienia Wyceny maksymalnie w trzech Warsztatach z zastrzeżeniem pkt 5.2.

4.6

Z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia Wyceny zgodnie z pkt 4.2 zostaje zawarta umowa o wykonanie usługi Wyceny pomiędzy Użytkownikiem a Warsztatem.

4.7

Po zamówieniu Wyceny Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia Wyceny.

5. SPORZĄDZENIE I DORĘCZNIE WYCENY

5.1

W terminie 7 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Wyceny Użytkownik na adres e-mail i numer telefonu podany w Formularzu zamówienia otrzyma link do Wyceny lub informację o braku możliwości sporządzenia Wyceny i jej przyczynach.

5.2

Użytkownik może wybrać możliwość przekazania zamówienia Wyceny do innego Warsztatu w przypadku braku sporządzenia Wyceny przez uprzednio wskazany Warsztat.

5.3

Warsztat uprawniony jest do kontaktu z Użytkownikiem w celu doprecyzowania Danych pojazdu. W przypadku braku udzielania odpowiedzi na pytania Warsztatu, zamówienie Wyceny nie zostanie zrealizowane.

5.4

Warsztat jest także uprawniony do odmówienia realizacji Wyceny jeżeli uzna, iż w celu wykonania Wyceny niezbędne jest dokonanie oględzin pojazdu. W takim przypadku Warsztat może skontaktować się z Użytkownikiem w celu umówienia terminu dokonania oględzin pojazdu.

5.5

Wycena stanowi ofertę Warsztatu, który ją sporządził, i jest wiążąca dla Warsztatu przez okres 30 dni od dnia jej doręczenia Użytkownikowi. Użytkownik, który ma zamiar skorzysta z oferty, powinien skontaktować się bezpośrednio z wybranym Warsztatem.

5.6

Wycena stanowiąca ofertę Warsztatu nie jest wiążąca dla Warsztatu w przypadku, gdy po umożliwieniu dokonania fizycznych oględzin pojazdu, którego Wycena dotyczy, Warsztat stwierdzi, że Dane pojazdu podane przez Użytkownika w Formularzu zamówienia nie odpowiadają rzeczywistym Danym pojazdu.

5.7

Użytkownik, który skorzystał z Wyceny, ma możliwość dokonania na Portalu oceny Warsztatu, który dokonał montażu instalacji gazowej oraz pojazdu, w którym zamontowano instalację i samej instalacji. W tym celu Użytkownik po otrzymaniu maila z prośbą o ocenę Warsztatu powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym mailu.

5.8

W zakresie zasad dokonywania oceny Warsztatu na Portalu zastosowanie ma regulamin korzystania z Portalu dostępny pod linkiem https://gazeo.pl/gazeopl/regulamin.html.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

6.1

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia dostępności Aplikacji, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Aplikacji.

6.2

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Aplikacji wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem lub kontrolą.

6.3

Niezależnie od powyższego Administrator ma prawo zaprzestać udostępniania Aplikacji w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

6.4

Administrator zastrzega sobie prawo do przerwania udostępniania Aplikacji w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1

Użytkownik, zawierając umowę o wykonanie Wyceny, potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem określającym zasady udzielania przez Warsztat usługi Wyceny oraz zasady korzystania z Aplikacji i akceptuje postanowienia Regulaminu.

7.2

Administrator nie odpowiada za ewentualne niespełnienie oczekiwań Użytkownika w zakresie uzyskanej Wyceny od Warsztatu.

7.3

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Warsztatu, w tym kontakt Użytkownika z Warsztatem i jakość świadczonej przez Warsztat usługi Wyceny w ramach Aplikacji ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Warsztat usługi Wyceny. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem Aplikacji i skorzystaniem z usługi Wyceny. Użytkownik podejmuje samodzielne decyzje wiedząc, że Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem Aplikacji i skorzystaniem z usługi Wyceny.

7.4

Administrator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub jakichkolwiek osób trzecich za wykonanie przez Warsztat usługi, której dotyczy Wycena.

7.5

Użytkownik, zobowiązuje się do nieusuwania oraz nieingerowania w jakikolwiek sposób w zabezpieczenia techniczne oraz cechy funkcjonalne Aplikacji.

7.6

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób i jakość wprowadzania danych, w tym Danych pojazdu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane i Dane pojazdu oraz informacje wprowadzane przez niego do Aplikacji.

7.7

Administrator zastrzega, a Użytkownik godzi się na niedostępność Aplikacji przez czas niezbędny do wprowadzenia zmian Aplikacji, jej konserwacji i testowania przez Administratora. Aplikacja może być niedostępna również wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność Aplikacji, jak i za jej wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Administratora, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe.

7.8

Administrator może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu.

7.9

W przypadku gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może: a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej; b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.10

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie umowy dostępu do Aplikacji lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej.

7.11

Przez siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, a w szczególności: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu, wypadek lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których niemożliwe stało się korzystanie z Aplikacji.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

8.1

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresów poczty elektronicznej oraz numeru telefonu podawanych przy korzystaniu z usługi Wyceny.

8.2

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://gazeo.pl/gazeopl/twoja-prywatnosc.html.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji określonych w Regulaminie.

9.2

Reklamacje mogą być składane:

 1. pisemnie na adres: GAZEO Paweł Stefanowski ul. Pogonowskiego 5/7 (90-745 Łódź);
 2. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: kontakt@gazeo.pl.

9.3

Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika;
 2. przedmiot reklamacji;
 3. żądania związane z reklamacją.

9.4

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

9.5

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

9.6

W przypadku chęci złożenia przez Użytkownika reklamacji w sprawie usługi Wyceny Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Warsztatem dokonującym Wyceny i bezpośrednio zgłosić reklamację Wyceny. Postanowienia wskazane w pkt 9.2 – 9.5 mają zastosowanie do reklamacji usługi Wyceny.

10. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW

10.1

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, a w szczególności ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
 3. skorzystania z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

10.2

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy dostępu do Aplikacji oraz umowy o świadczenie usługi Wyceny.

11.2

Administrator zastrzega sobie praw do zamknięcia Aplikacji w każdym czasie. W takiej sytuacji Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników poprzez przesłanie Użytkownikom wiadomości e-mail na wskazane przez Użytkowników Adresy e-mail z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

11.3

Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. zmiany sposobów udostępniania możliwości dokonywania zamówienia usługi Wyceny, a także wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Aplikacji;
 2. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.

11.4

Wszędzie tam, gdzie mowa w Regulaminie o Warsztacie należy również przez to rozumieć Producentów, którzy świadczą usługę Wyceny.

11.5

W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Aplikacji lub Portalu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzyma tę informację na stronie głównej Aplikacji lub Portalu oraz stronie przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.

11.6

Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są na stronie głównej Aplikacji lub Portalu. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie, bezpłatnie na stronie głównej Aplikacji lub Portalu w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Aplikację lub Portal ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

11.7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

11.8

Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Obecna wersja regulaminu obowiązująca od 25.10.2021 r.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do 24.10.2021 r.

OK Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług.
Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej…